Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.4.1.3
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.17
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.4.5
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.3.90
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 6.5
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Registration 2.10
CẬP NHẬT Formidable Forms – Quiz Maker 3.1.1
CẬP NHẬT Formidable Forms – Polylang Multilingual 1.11
CẬP NHẬT WPMU DEV Shipper Pro 1.2.15
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.11.15
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 7.1.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.5
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.13
CẬP NHẬT wpDiscuz – Comment Author Info 7.0.12
CẬP NHẬT wpDiscuz – #1 WordPress Comment Plugin 7.6.2
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.0.4
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.46
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.90
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 11.1.0
CẬP NHẬT Jupiter – Multi-Purpose Responsive Theme 3.4.3
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.4.2
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.7.0
CẬP NHẬT Progress Map WordPress Plugin 5.7.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.35
CẬP NHẬT GeoDirectory Events 2.3.3
CẬP NHẬT Theratio – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.2.5.2
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 4.0.0
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.12
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.8.3
CẬP NHẬT WPForms – User Registration 2.2.0
CẬP NHẬT WPForms – Post Submissions 1.5.0
CẬP NHẬT WPForms – Form Abandonment 1.8.0
CẬP NHẬT WPForms – Aweber 2.0.1
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.1.4
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.5
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.4.4
CẬP NHẬT Vehica – Car Dealer & Automotive Listing 1.0.81

Trả lời