Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10 /07/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.75
CẬP NHẬT SmartMag – Responsive & Retina WordPress Magazine 9.2.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Stripe Payment Gateway 2.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.5.7
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.10.4
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.4.9
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.19
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Checkout 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.37
CẬP NHẬT WooCommerce Print Invoices & Packing Lists 3.13.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.22.1
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.7.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Polls Addon 4.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Notices 2.1.3
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.6.5
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.17
CẬP NHẬT WP-Optimize Premium 3.2.16
CẬP NHẬT WPForms – Aweber 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce One Page Shopping 2.6.0
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.24.6
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.14.1
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.0
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.20.2
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.13.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Size Guide 4.0
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.15
CẬP NHẬT GravityView – Maps 2.2
CẬP NHẬT Aiomatic – Automatic AI Content Writer 1.5.2
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.13.1
CẬP NHẬT WooCommerce Order Status Manager 1.15.1
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.17.3
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.4.1
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 3.0.0
CẬP NHẬT Javo Directory WordPress Theme 5.10.0
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 8.2.0
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.11.0
CẬP NHẬT Download Monitor Advanced Access Manager 4.2.0
CẬP NHẬT Download Monitor Amazon S3 4.0.11
CẬP NHẬT Download Monitor Captcha 4.2.9
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Exporter 4.0.8
CẬP NHẬT Download Monitor CSV Importer 4.1.8
CẬP NHẬT Download Monitor Downloading Page 4.0.6
CẬP NHẬT Download Monitor Email Notification 4.1.12
CẬP NHẬT Download Monitor Google Drive 4.0.9
CẬP NHẬT Download Monitor Gravity Forms Lock 4.0.9
CẬP NHẬT Download Monitor MailChimp Lock 4.0.6
CẬP NHẬT Download Monitor Ninja Forms Lock 4.1.12
CẬP NHẬT Download Monitor Page Addon 4.1.8
CẬP NHẬT Download Monitor Terms & Conditions 4.1.1
CẬP NHẬT Download Monitor Twitter Lock 4.1.4
CẬP NHẬT Download Monitor Buttons 4.1.4
CẬP NHẬT wpDiscuz – Google reCAPTCHA 7.0.4
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.7.1
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.2.12
CẬP NHẬT Ninja Forms Aweber 3.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.9
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.0.5
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.4
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.5
CẬP NHẬT Scroll Magic WordPress – Scrolling Animation Builder Plugin 5.0.1
CẬP NHẬT Riode | Multi-Purpose WooCommerce Theme 1.6.2
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 29.1.0
CẬP NHẬT Discy – Social Questions and Answers WordPress Theme 5.5.8

Trả lời