Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT ListingEasy Directory WordPress Theme 1.8.2
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.4
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.8.9.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.55.2
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.29
CẬP NHẬT WooCommerce Product Catalog Mode & Enquiry Form 1.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Referral Program 1.6.3
CẬP NHẬT Adiva – eCommerce WordPress Theme 3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.28.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Enquiry Form 1.2.22
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.9
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.18.1
CẬP NHẬT ThemeIsle Hestia Pro WordPress Theme 3.0.21
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.4
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.6.7
CẬP NHẬT WooCommerce URL Coupons 2.13.1
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.6.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.6
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Reviews 2.2.2
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.24
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.6
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Bambora (Beanstream) 2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Notices 1.13.3
CẬP NHẬT WooCommerce Cost of Goods 2.11.1
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Local Pickup Plus 2.9.11
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.22.10
CẬP NHẬT MyThemeShop Magnus WordPress Theme 1.1.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.8
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.5
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.59
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.52
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.9
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 4.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.9.16
CẬP NHẬT MemberPress WordPress Plugin 1.9.29
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.7
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.14.0
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 14.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce MultiStep Checkout Wizard 3.7.5
CẬP NHẬT WordPress Store Locator 2.1.2
CẬP NHẬT Borlabs Cookie Cookie Opt-in 2.2.45
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.6
CẬP NHẬT UberMenu – WordPress Mega Menu Plugin 3.7.7

Trả lời