Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 1.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.41
CẬP NHẬT Layered Popups 7.34
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.5.1
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.8
CẬP NHẬT LearnDash LMS Gradebook 3.3.0
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.3
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.28
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Additional Variation Images 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.4.33
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Field Editor 1.7.4
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.6.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Embeddable Ratings Badge 2.2.1
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 2.2.3
CẬP NHẬT GeoDirectory Advanced Search Filters 2.2.7
CẬP NHẬT Legacy – White label WordPress Admin Theme 9.4
CẬP NHẬT Material – White Label WordPress Admin Theme 8.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 68.9
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Email Users 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.2
CẬP NHẬT Woodstock – Electronics Responsive WooCommerce Theme 2.8.3
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.26
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 1.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.7
CẬP NHẬT GeoDirectory List Manager 2.2.1
CẬP NHẬT GeoDirectory Ajax Duplicate Alert 2.2.1
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.3.0
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.9.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Badge Management Premium 2.8.0

Trả lời