Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.6.11
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.6.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.2.7
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.8.4
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 22.2.0
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.4.0
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.16.2
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 4.3.0
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 3.0.4
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.6
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.3.9
CẬP NHẬT OceanWP Footer Callout 2.1.0
CẬP NHẬT OceanWP Hooks 2.1.0
CẬP NHẬT OceanWP Portfolio 2.2.0
CẬP NHẬT OceanWP Pro Demos 1.4.7
CẬP NHẬT OceanWP Side Panel 2.1.0
CẬP NHẬT OceanWP Sticky Footer 2.0.5
CẬP NHẬT Foxiz – WordPress Newspaper News and Magazine 2.0.1
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.15.2
CẬP NHẬT Share-one-Drive | OneDrive plugin for WordPress 2.9.2
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 2.9.2
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 2.9.2
CẬP NHẬT REHub – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store, Community Theme 19.1
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.4.5.1
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.6.0
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.17
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.9.5
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.4.4
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.3.1
CẬP NHẬT Themebox – Digital Products Ecommerce WordPress Theme 1.3.9
CẬP NHẬT WooCommerce Point of Sale (POS) 6.1.0
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.5.1
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.9
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.5
CẬP NHẬT OceanWP Sticky Header 2.1.0

Trả lời