Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WP EventsPlus – Events Calendar Registration & Booking 2.5.8
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.7.3
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.88
CẬP NHẬT Timetable Responsive Schedule For WordPress 7.0
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.17.1
CẬP NHẬT Mr. Tailor – Responsive WooCommerce Theme 3.0.9
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.0.1.2.6.3
CẬP NHẬT Pxlz – Creative Design Agency Theme 1.7
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.7.8
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 8.6.7
CẬP NHẬT WooCommerce Multiple Customer Addresses 19.9
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.6
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.6.2
CẬP NHẬT Infinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.4.4
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.3
CẬP NHẬT VideoPro – Video WordPress Theme 2.3.76
CẬP NHẬT Permalink Manager Pro 2.3.4
CẬP NHẬT Liviza – Immigration Consulting WordPress Theme 2.8
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.1.6
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.9.5
CẬP NHẬT Justified Image Grid 4.2.1

Trả lời