Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.2.5
CẬP NHẬT MainWP BackWPUp 4.0.4
CẬP NHẬT MainWP Bulk Settings Manager 4.0.4
CẬP NHẬT MainWP Post Dripper 4.0.4
CẬP NHẬT MainWP Post Plus 4.0.3
CẬP NHẬT MainWP Rocket 4.0.3
CẬP NHẬT MainWP Team Control 4.0.2
CẬP NHẬT JetAppointments Booking 1.6.2
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.86
CẬP NHẬT OceanWP Elementor Widgets 2.1.1
CẬP NHẬT MainWP WP Compress Coupon 4.0.1
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.5
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.10.6
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.8.3
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.15.4
CẬP NHẬT White Label WordPress Plugin – WpAlter 2.4.4
CẬP NHẬT Hotel Listing 1.3.4
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 4.9.9
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.1.1
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 7.8.0
CẬP NHẬT Wpcast – Audio Podcast WordPress Theme 1.4.5
CẬP NHẬT Soho Hotel Booking – Hotel WordPress Theme 4.0.6

Trả lời