Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.21.9
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Australia Post Shipping Method 2.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.57
CẬP NHẬT WooCommerce Order Barcodes 1.7.1
CẬP NHẬT Obelisk – Agency Portfolio & Creative WordPress Theme 1.7.7
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.56
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.41
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.9.1
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.8.9
CẬP NHẬT WooCommerce Table Rate Shipping 3.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.7.4
CẬP NHẬT The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.2.1
CẬP NHẬT MainWP File Uploader 4.1.2
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 3.0.2
CẬP NHẬT WordPress Multilingual String Translation Addon 3.2.8
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.6.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.26.0
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.24
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Accommodation Bookings 1.2.0
CẬP NHẬT Shopkeeper – eCommerce WP Theme for WooCommerce 3.2
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.3.0
CẬP NHẬT Super Store Finder for WordPress 6.9.2
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.25
CẬP NHẬT Viseo – News, Video, & Podcast Theme 4.0
CẬP NHẬT Media Grid – WordPress Responsive Portfolio 7.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.26

Trả lời