Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 07 /03/ 2024

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 7.4.2
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 4.6.6
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 7.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 9.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.4.5
CẬP NHẬT SportsPress Pro WordPress Plugin 2.7.20
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.49
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 38.2
CẬP NHẬT Themify Ultra Premium WordPress Theme 7.5.8
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 9.5
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 2.0.10
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.3.9
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.13.3
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 7.1.8
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 6.2.1
CẬP NHẬT Yoast WordPress SEO Premium 22.2
CẬP NHẬT Piotnet Forms Pro 2.1.19
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.3.8
THÊM MỚI WooCommerce Availability Scheduler 12.4
THÊM MỚI Integrate Google Drive PRO 1.3.7
CẬP NHẬT Complianz Privacy Suite Pro – The Privacy Suite for WordPress 7.0.8
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.10.1
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 6.1.8
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 3.3.5.2
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.10.5
CẬP NHẬT Themify Builder Button Pro 3.5.3
CẬP NHẬT WordPress News SEO Premium 13.2
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.29.1
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 5.3
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.80
CẬP NHẬT GravityView – DataTables Extension 3.3.4
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.9.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.5.50
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.98
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 7.7.0
CẬP NHẬT Master Slider – Touch Layer Slider WordPress Plugin 3.7.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.90
CẬP NHẬT WP Migrate DB Pro 2.6.12
CẬP NHẬT Bookly – Appointment Booking and Scheduling Software System 7.6
CẬP NHẬT Calculated Fields Form Pro 5.8.57
CẬP NHẬT Age Checker for WordPress 1.3.3
CẬP NHẬT TranslatePress Translation Plugin 2.7.3
CẬP NHẬT Exponent – Modern Multi-Purpose Business WordPress theme 1.3.0.4
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 8.0.0
CẬP NHẬT Kalium – Creative Theme for Professionals 3.12.1

Trả lời