Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 06/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.7.3
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 5.7.3
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WooCommerce Columns 3.7.2
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.2
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.4.4
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.0.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.1.0
CẬP NHẬT Divi BodyCommerce 6.6.8
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.5
CẬP NHẬT MyHome Real Estate WordPress 3.1.63
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.59
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.1.9
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.0.1
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.17
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 4.5
CẬP NHẬT LMS | Learning Management System, Education LMS WordPress Theme 8.0
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.9

Trả lời