Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 05/01/2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon Fulfillment 4.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.5.1
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.14
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.8
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.11
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.60.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.4
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.1.3
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 4.0.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipment Tracking 2.0.0
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.3.3
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 5.0.3
THÊM MỚI CryptiBIT – Technology, Cryptocurrency, ICO/IEO Landing Page WordPress theme 1.4
THÊM MỚI Metro – Minimal WooCommerce WordPress Theme 2.3
THÊM MỚI Vehica – Car Dealer & Automotive Listing 1.0.75
THÊM MỚI Avo – Creative Portfolio & Agency WordPress Theme 1.2.2
THÊM MỚI Aora – Home & Lifestyle Elementor WooCommerce Theme 1.2.8
THÊM MỚI Digeco – Startup Agency WordPress Theme 1.8.0
THÊM MỚI Softek – Software & IT Solutions WordPress Theme 3.0.1
THÊM MỚI Remake – Minimal Theme 1.1.5
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 8.8
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.9
CẬP NHẬT Themify Popup 1.3.8
CẬP NHẬT Themify Builder 7.0.2
CẬP NHẬT WPForms – Conversational Forms 1.9.0
CẬP NHẬT WP Cost Estimation & Payment Forms Builder 10.1.55
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.14.3
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.16.3
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.14.3
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.14.3
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 5.0.8
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.27
CẬP NHẬT X | The Theme 10.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Freshdesk 1.1.28
CẬP NHẬT WooCommerce Payment Gateway Based Fees 3.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.30
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Free Gift Coupons 3.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 5.0.3
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.6
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 12.3.1
CẬP NHẬT JobCareer | Job Board Responsive WordPress Theme 4.9
CẬP NHẬT Directory | Multi-purpose WordPress Theme 2.2
THÊM MỚI Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.7
THÊM MỚI Reobiz – Consulting Business WordPress Theme 4.8.9
THÊM MỚI Makali – Multipurpose Theme for WooCommerce WordPress 1.4.5

Trả lời