Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04 /10/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.0.6
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.1.7
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.7.50
CẬP NHẬT Smart Manager Pro 8.18.0
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.4
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.3.1
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.3.30.1
THÊM MỚI Gravity Forms reCAPTCHA Add-On 1.2.2
CẬP NHẬT MainWP Boilerplate 4.1.3
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.17
CẬP NHẬT Piotnet Addons For Elementor Pro 7.1.10
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 6.3.5
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.13.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Social Login 2.5.6
CẬP NHẬT JetReviews For Elementor 2.3.2.1
CẬP NHẬT JetCompareWishlist For Elementor 1.5.5.2
CẬP NHẬT JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.3.5.1
CẬP NHẬT JetBlocks For Elementor 1.3.8.2
CẬP NHẬT JetElements For Elementor 2.6.13.1
CẬP NHẬT JetTabs For Elementor 2.1.25.3
CẬP NHẬT JetThemeCore For Elementor 2.1.2.2
CẬP NHẬT JetTricks For Elementor 1.4.6.2
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.1.7.3
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.5.7
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 15.1.0
CẬP NHẬT FOX – Currency Switcher Professional for WooCommerce 2.4.1.3
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.6.2
CẬP NHẬT Creote – Corporate & Consulting Business WordPress Theme 2.6.6
THÊM MỚI Rank Math SEO Pro  3.0.45
CẬP NHẬT Wilmër – Construction Theme 3.1.0
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.3
CẬP NHẬT Visual Composer by WPBakery 7.1
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.4.2
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.2.5.2
CẬP NHẬT gAppointments – Appointment booking addon for Gravity Forms 1.13.0
CẬP NHẬT JetSmartFilters For Elementor 3.2.2.1
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.38
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.8.4
CẬP NHẬT GravityView – Advanced Filter Extension 2.4.1
CẬP NHẬT MP3 Sticky Player WordPress Plugin 7.5.1
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.10.1
CẬP NHẬT WordPress SEO Premium 21.3
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.15
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.16
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 4.2.0
CẬP NHẬT Theratio – Architecture & Interior Design Elementor WordPress Theme 1.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.2.5
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.16.2
THÊM MỚI Armania – Multipurpose Elementor WooCommerce Theme  1.3.6
THÊM MỚI Nahla – Business Consulting WordPress Theme 1.0.0
THÊM MỚI YITH Easy Order Page for WooCommerce Premium 1.17.0

Trả lời