Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/10/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.23
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.23
CẬP NHẬT WooCommerce Chained Products 2.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce Moneris Gateway 3.0.2
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.7.4
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.9
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.3.0
CẬP NHẬT WooFunnels Order Bumps 1.14.0
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Weight Based Shipping 5.3.18
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.7
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 69.0
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.16.0
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.9
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.5.7
CẬP NHẬT Jobify – The Most Popular WordPress Job Board Theme 4.0.8
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.1.2
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.2.7
CẬP NHẬT Blessing | Funeral Home WordPress Theme 3.2.6
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.2.2
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.8.0
CẬP NHẬT RT-Theme 18 Responsive WordPress Theme 3.2.1
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.3.17
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.5

Trả lời