Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03 /03/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 3.0.8
CẬP NHẬT WPMU DEV Ultimate Branding 3.4.9
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.5.4
CẬP NHẬT WP Schema Pro Plugin 2.7.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Extra Fields 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Map View 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Relation 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.0.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.6.0
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 4.1
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.66.0
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.8.1
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.17
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.33
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.8.7
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 6.0.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.7.2
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.9.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Media Add-On 2.7.2
CẬP NHẬT WordPress Multilingual String Translation Addon 3.2.4
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.6.0
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Contact Form 7 Addon 1.2.1
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.8.21
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.17
CẬP NHẬT Listivo – Classified Ads & Directory 2.2.10
CẬP NHẬT GreenMart – Organic & Food WooCommerce WordPress Theme 4.0.19
CẬP NHẬT Garden HUB – Lawn & Landscaping WordPress Theme 1.3.5
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.5.40
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.3.6
CẬP NHẬT Native – Stylish Multi-Purpose Creative WP Theme 1.6.6
CẬP NHẬT Codiqa – Software, App & Digital 1.1.8
CẬP NHẬT Drone Media | Aerial Photography & Videography WordPress Theme + Elementor 1.6.5
CẬP NHẬT Engitech – IT Solutions & Services WordPress Theme 1.6
CẬP NHẬT Ippsum – Business Consulting 1.1.1
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.2.4
CẬP NHẬT Anymag – Magazine Style WordPress Blog 2.8.0

Trả lời