Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02 /09/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.10.2
CẬP NHẬT WooCommerce Pre-Orders 2.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.22.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Copy Cat 1.4.66
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Multi-page Navigation 1.2.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.18
CẬP NHẬT iThemes Security Pro 7.3.6
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.1.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 2.0.12
CẬP NHẬT Themify Event Post 1.2.6
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.5.2
CẬP NHẬT WP User Frontend Pro – Business 3.4.14
CẬP NHẬT Borlabs Cookie Cookie Opt-in 2.2.66
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.7
CẬP NHẬT Suave – Multi-Purpose WooCommerce Theme 2.1.3
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 3.0.1
CẬP NHẬT Pinkmart – AJAX theme for WooCommerce 4.0.2
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 6.0.15
CẬP NHẬT WP GeoIP Country Redirect 4.0
CẬP NHẬT Themify Flat WordPress Theme 7.1.4
CẬP NHẬT Yobazar – Elementor Fashion WooCommerce Theme 1.2.7
CẬP NHẬT Nokri – Job Board WordPress Theme 1.5.4
CẬP NHẬT Give – Zapier 1.4.2
CẬP NHẬT MainWP URL Extractor 4.0.4
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.33.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.01
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.8
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.9
CẬP NHẬT WP Staging Pro 5.0.3
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.4.3
CẬP NHẬT WP Rocket by WP Media 3.15
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.4
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.8.0.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS ProPanel Addon 2.2.2
CẬP NHẬT Ultimate Member Profile Completeness 2.2.5
CẬP NHẬT GeoDirectory Franchise Manager 2.3.2
CẬP NHẬT GeoDirectory Location Manager 2.3.6
CẬP NHẬT GeoDirectory Pricing Payment Manager 2.7.7
CẬP NHẬT GeoDirectory WP All Import 2.3
CẬP NHẬT Vault – Multi-Purpose Elementor WordPress Theme 2.0.2
CẬP NHẬT Affirm – Marketing & Digital Agency WordPress Theme 3.0.2
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.9.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 2.3.0
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Reports 1.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Name Your Price 3.5.5
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.16.0
CẬP NHẬT WooCommerce Group Coupons 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce WorldPay 5.1.0
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.47
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.16
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.25
CẬP NHẬT Xtocky – WooCommerce Responsive Theme 2.4.4
CẬP NHẬT Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.27
CẬP NHẬT HBook – Hotel booking system – WordPress Plugin 2.0.15
CẬP NHẬT MetaMax – SEO and Marketing WordPress Theme 1.1.0

Trả lời