Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02 /08/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 3.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Chase Paymentech 1.18.0
CẬP NHẬT WooCommerce Checkout Add-Ons 2.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite 3.12.0
CẬP NHẬT Aelia Tax Display by Country for WooCommerce 1.20.2.230718
CẬP NHẬT WooCommerce Freshdesk 1.3.0
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.3.7.1
CẬP NHẬT Aelia Currency Switcher for WooCommerce 5.0.7.230718
CẬP NHẬT White Label WordPress Plugin – WpAlter 2.4.7
CẬP NHẬT Infinite – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 4.0.4
CẬP NHẬT Hotel WordPress Theme For Hotel Booking | Hotel Master 4.1.7
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 7.2.5
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 7.3.0
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 14.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce Notification 1.5.2
CẬP NHẬT Pixwell – Modern Magazine 10.6
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.9.4
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.4.7
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.4.4
CẬP NHẬT Edubin – Education WordPress Theme 8.14.14
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.17.4
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.53
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.1
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 9.1.12
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.1.5
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.10.3
CẬP NHẬT DeBlocker – Anti AdBlock for WordPress 3.3.7
CẬP NHẬT Impeka – Creative Multi-Purpose WordPress Theme 1.5.4.1
CẬP NHẬT Gostudy – Education WordPress Theme 2.3.8
CẬP NHẬT Jupiter – Multi-Purpose Responsive Theme 3.3.8
CẬP NHẬT LMS | Learning Management System, Education LMS WordPress Theme 8.3
CẬP NHẬT Findgo – Directory Listing WordPress Theme 1.3.44
CẬP NHẬT Uomo – Multipurpose WooCommerce WordPress Theme 2.0.14
CẬP NHẬT CSS Igniter Factum WordPress Theme 1.1.1
CẬP NHẬT MP3 Sticky Player WordPress Plugin 7.4
CẬP NHẬT Whizz | Photography WordPress for Photography 2.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Weight Based Shipping 5.5.6
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.5
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.62
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 14.0.8
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Product Vouchers 3.12.2
CẬP NHẬT WooCommerce Segment.io Integration 2.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.20.2
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 4.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.3
CẬP NHẬT Give – Authorize.net Gateway 2.0.6
CẬP NHẬT Give – GoCardless Gateway 1.3.9
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.23
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.3.8
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 2.2.3
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.4.1
CẬP NHẬT Gravity Forms Advanced Post Creation Addon 1.3.3
CẬP NHẬT ShoppyStore – Multipurpose Responsive WooCommerce WordPress Theme 3.7.12
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.4.3
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Collapsible Sections 1.2.3
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.15.0

Trả lời