Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 02 /06/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.71.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Groups Addon 2.3.1
CẬP NHẬT Analytify Pro Google Analytics Goals Add-on 5.0.1
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 6.3.1
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.3.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.0
CẬP NHẬT Swift Performance 2.3.6.12
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.7.5
CẬP NHẬT Avas | Multi-Purpose WordPress Theme 6.3.25
CẬP NHẬT WooCommerce Bulk Stock Management 2.2.34
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.27
CẬP NHẬT Ultimate Member MailChimp Addon 2.4.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Realtime Notifications Addon 2.3.2
CẬP NHẬT WPForms – PayPal Standard 1.7.0
CẬP NHẬT WPForms – Stripe 3.0.0
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.71
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.6.2
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.9.3
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.3
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.10.1
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.1.13
CẬP NHẬT Travel Booking WordPress Theme 3.0.8
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.3.50
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.4.11
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.3.3
CẬP NHẬT MainWP Piwik 4.1
CẬP NHẬT MainWP Google Analytics 4.1.2
CẬP NHẬT ShiftCV – Blog Resume Portfolio WordPress 3.0.9
CẬP NHẬT Perfmatters WordPress Plugin 2.1.1
CẬP NHẬT Yellow Pencil: Visual CSS Style Editor 7.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 21.0.0
CẬP NHẬT WooCommerce Canada Post Shipping Method 2.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.8.1
CẬP NHẬT WooCommerce UPS Shipping Method 3.4.3
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce EU VAT Number 2.8.4

Trả lời