Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 01 /12/ 2023

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Product Reviews Pro 1.19.1
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 3.0.2
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 6.2.4
CẬP NHẬT Envira Gallery – EXIF Addon 1.5.2
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 2.0.8
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 2.0.7
CẬP NHẬT Livemesh Addons for Elementor Premium 8.2
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.3.1
CẬP NHẬT JetSearch For Elementor 3.2.4
CẬP NHẬT OceanWP Ocean Extra 2.2.3
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.19.2.1.19.2
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.12.4
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.4.70
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.4.29
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.7.0
CẬP NHẬT The Hanger – Modern Classic WooCommerce Theme 2.4.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.4.30
CẬP NHẬT Brooklyn | Creative Multipurpose Responsive WordPress Theme 4.9.8
CẬP NHẬT Formidable Forms – Surveys 1.0.11
CẬP NHẬT Formidable Forms – Geolocation 1.2
CẬP NHẬT Wordfence Security Premium 7.11.0
CẬP NHẬT Masterstudy Education – LMS WordPress Theme 4.8.26
CẬP NHẬT BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 27.2.11
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 3.1.21
CẬP NHẬT Techmarket – Multi-demo & Electronics Store WooCommerce Theme 1.4.19
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Germanized Pro by Vendidero 4.7.2
CẬP NHẬT UserPro – Community and User Profile WordPress Plugin 5.1.6
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.26
CẬP NHẬT AGS: Divi Ghoster 5.0.54
CẬP NHẬT WooThumbs for WooCommerce 5.5.1
CẬP NHẬT Rank Math SEO Pro 3.0.50
CẬP NHẬT SUMO Subscriptions – WooCommerce Subscription System 15.2.0
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2023.10
CẬP NHẬT MinimogWP – The High Converting eCommerce WordPress Theme 2.9.8
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 37.4
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.9.17
CẬP NHẬT WP Media Folder – Media Library with Folders 5.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 4.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Add-Ons 6.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Product Bundles 6.22.5
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.18.1
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.10.4
CẬP NHẬT GravityView – Multiple Forms 0.3.7
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.9.4
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.4.12
CẬP NHẬT Listeo – Directory & Listings With Booking – WordPress Theme 1.9.33
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.9.85
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.3.7

Trả lời