Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 01/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.1.1
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.22.2
CẬP NHẬT MediaCenter – Electronics Store WooCommerce Theme 2.7.17
CẬP NHẬT Business Lounge | Multi-Purpose Consulting & Finance Theme 1.9.8
CẬP NHẬT WooCommerce Delivery Slots 1.15.1
CẬP NHẬT Pin = Pinterest Style / Personal Masonry Blog / Front-end Submission 5.9
CẬP NHẬT Advanced iFrame Pro 2022
CẬP NHẬT LearnPress – Certificates 4.0.2
CẬP NHẬT Jobseek – Job Board WordPress Theme 2.30
CẬP NHẬT Admin Columns Pro Ninja Forms 1.6
CẬP NHẬT MonsterInsights Pro Google Analytics Premium 8.3.2

Trả lời