Cơ bản
$Miễn phí
/không giới hạn

 • Tham gia thành viên
 • Truy cập tất cả các tài nguyên
 • Chỉ được tải những tài nguyên miễn phí
 • Mua các sản phẩm đơn lẻ giá từ $2
 • Bản cập nhật mới nhất tính từ lúc tải
 • Hỗ trợ cơ bản

Thành viên vàng
VNĐ2000000
/năm

 • Gói thành viên vàng
 • Truy cập KHÔNG giới hạn tài nguyên
 • KHÔNG giới hạn sử dụng
 • Được phép tải trong vòng 1 năm
 • Giới hạn tải 10 tài nguyên/ ngày
 • Cập nhật miễn phí trong vòng 1 năm
 • Nhận hỗ trợ từ chúng tôi