Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 31/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce SagePay Form / SagePay Direct 5.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.2.23
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.2.0
CẬP NHẬT UpdraftPlus Premium – WordPress Backup Plugin 2.16.69.25
CẬP NHẬT MyThemeShop Seekers WordPress Theme 1.1.3
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 23.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Better User Activation 1.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.4
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.2.7
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.1.4
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.5.0
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.6.5
CẬP NHẬT Adifier – Classified Ads WordPress Theme 3.9.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.96
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.7.6
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 3.6.6
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 11.0.9
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.4.0
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 3.9.8
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.7.5
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.1
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.2.3
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 5.2.1
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 1.9.4
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.0.16
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 2.0.4
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.9
CẬP NHẬT Themify Builder 5.3.5
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 2.0.3

Trả lời