Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 30/11/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT LearnDash LMS BBPress Integration 2.2.2
CẬP NHẬT LearnDash LMS Course Grid Addon 2.0.3
CẬP NHẬT Themify WooCommerce Product Filter 1.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce Variations to Table – Grid 1.4.6
CẬP NHẬT Youzer – Community & User Profiles Management 3.2.7
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.1
CẬP NHẬT Advanced Google Maps Plugin for WordPress 5.3.1
CẬP NHẬT Premium SEO Pack – WordPress Plugin 3.3.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.1
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.6.8
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.7.7
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.7.8
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.9.4
CẬP NHẬT EventOn QR Code 1.1.8
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.0.1

Trả lời