Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 28/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.3
CẬP NHẬT SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.9.0.8
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.34.3
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.0.1
CẬP NHẬT Ultimate Membership Pro 10.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.6
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.2.9
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 2.8.0
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.0.4
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.5
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.17.0
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.0.4
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.1
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.5
CẬP NHẬT Ninja Tables Pro – The Fastest and Most Diverse WP DataTables Plugin 1.8
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.1.7
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.1.0
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.6.3
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.0
CẬP NHẬT Noor | Multi-Purpose & Fully Customizable Creative AMP Theme 5.8.3
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.21.0
CẬP NHẬT CheerUp Blog / Magazine – WordPress Blog Theme 7.7.0
CẬP NHẬT Contentberg Blog – Content Marketing Blog 2.1.0
CẬP NHẬT Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Ignition WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Luxe WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Minus WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Performag WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Pressive WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Rise WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Squared WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Storied WordPress Theme 2.11
CẬP NHẬT Thrive Themes Voice WordPress Theme 2.11

Trả lời