Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 20/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce Postcode/Address Validation 2.8.2
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.6
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.4.4
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.5
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.5.0
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 14.32
CẬP NHẬT Liviza – Immigration Consulting WordPress Theme 3.0
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 5.2
CẬP NHẬT WooCommerce Splash Popup 1.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Lightspeed POS Integration 2.6.1
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 8.7
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.2.6
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Vouchers 4.3.13
CẬP NHẬT Stripe for WooCommerce 6.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Invoices 4.16.0
CẬP NHẬT Wilcity – Directory Listing WordPress Theme 1.4.36
CẬP NHẬT Ultimate Member User Photos Addon 2.1.1
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.10
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 3.6
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 5.9
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.7.5
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.9.3
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.1
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.9
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.11.1
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.3.1
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.8
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.23
CẬP NHẬT Ultimate Member Followers Addon 2.2.6
CẬP NHẬT Ultimate Member Friends Addon 2.2.4
CẬP NHẬT Ultimate Member MailChimp Addon 2.4.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Private Messages Addon 2.3.3
CẬP NHẬT Ultimate Member Realtime Notifications Addon 2.3.1
CẬP NHẬT Ultimate Member Social Login Addon 2.3.14
CẬP NHẬT Ultimate Member User Tags 2.2.0
CẬP NHẬT Ultimate Member Verified Users 2.1.4
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.3.1
CẬP NHẬT Swift Performance 2.3.6.6
CẬP NHẬT News Magazine Papr – News Magazine WordPress Theme 1.4.3
CẬP NHẬT GymBase – Responsive Gym Fitness WordPress Theme 14.6
CẬP NHẬT Ultimate Member User Bookmarks Addon 2.1.0
CẬP NHẬT Avante | Business Consulting WordPress 2.7.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Terms Of Service 1.4.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.10
CẬP NHẬT Booked – Appointment Booking for WordPress 2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Easy Checkout Field Editor 2.7.1
CẬP NHẬT Grand Photography | Photography WordPress for Photography 7.3

Trả lời