Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/05/2020

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 4.9.453
CẬP NHẬT XforWooCommerce 1.4.1
CẬP NHẬT FormCraft – Premium WordPress Form Builder 3.8.12
CẬP NHẬT Give – Form Field Manager 1.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Single Product Page Builder 5.2.6
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 5.4.6
CẬP NHẬT WP Online Contract 5.0.3
CẬP NHẬT Elite Video Player 5.9
CẬP NHẬT Justified Image Grid 3.9.6
CẬP NHẬT FS Poster – WordPress auto poster & scheduler 3.6.5
CẬP NHẬT WPFomify 2.1.1.2
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 1.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 4.7.5
CẬP NHẬT Groovy Mega Menu – Responsive Mega Menu Plugin for WordPress 2.0.12
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.1.3
CẬP NHẬT ShopKit – The WooCommerce Theme 2.3.1
CẬP NHẬT Warranties and Returns for WooCommerce 5.1.1
CẬP NHẬT Share, Print and PDF Products for WooCommerce 2.6.1
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 25.4
CẬP NHẬT WooCommerce Frontend Shop Manager 4.5.1
CẬP NHẬT Marketo – eCommerce & Multivendor Marketplace Woocommerce WordPress Theme 2.1
CẬP NHẬT Social Share & Locker Pro WordPress Plugin 7.7

Trả lời