Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 19/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Themify Builder Countdown 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Counter 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder FitText 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 2.1.1
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Background 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Infinite Posts 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Maps Pro 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Builder Pointers 2.0.6
CẬP NHẬT Themify Builder Pricing Table 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Progress Bar 2.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.19
CẬP NHẬT Themify Builder Slider Pro 2.1.3
CẬP NHẬT Themify Builder Slideshow 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder Tiles Addon 2.0.9
CẬP NHẬT Themify Builder Timeline 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder Typewriter Addon 2.0.5
CẬP NHẬT Themify Builder WooCommerce 2.1.0
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Extra Fields 1.5.5
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Search 1.3.9
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 1.5.1
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.6.12
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.0.1
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.1.2
CẬP NHẬT Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.15.0
CẬP NHẬT Elegant Themes The Divi Builder 4.15.0
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.3.8
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.8.12
CẬP NHẬT Themify Shopdock WooCommerce Theme 5.5.3
CẬP NHẬT Themify Pinshop WooCommerce Theme 5.5.4
CẬP NHẬT Themify Flatshop WooCommerce Theme 5.5.4
CẬP NHẬT Themify Minshop WooCommerce Theme 5.5.4
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.8.0
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.12.1
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.9
CẬP NHẬT Moose – Creative Multi-Purpose Theme 3.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.4.3

Trả lời