Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 18/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.0.1
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.3
CẬP NHẬT Themify Builder Mosaic 2.0.7
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.8.0
CẬP NHẬT Gifting for WooCommerce Subscriptions 2.1.4
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.7
CẬP NHẬT Themify Builder Pro 2.2.5
CẬP NHẬT Themify Event Post 1.2.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 1.10.0
CẬP NHẬT WoodMart – Responsive WooCommerce WordPress Theme 6.3.3
CẬP NHẬT Themify Builder Masked Image 2.0.3
CẬP NHẬT Themify Builder AB Image 2.0.6
CẬP NHẬT Themify Builder Audio 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Bar Chart 2.0.2
CẬP NHẬT Themify Builder BG Video Slider 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Button Pro 2.0.4
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 2.1.6
CẬP NHẬT Themify Builder Content Restriction 2.0.2
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.12
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.7.4
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.1
CẬP NHẬT The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.0.9
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 4.5.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.39
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Moneris Gateway 2.17.3
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.22.0

Trả lời