Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT CSS Igniter Kea WordPress Theme 1.3.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Berliner WordPress Theme 2.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Brittany WordPress Theme 2.2.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Corner WordPress Theme 3.1.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Hellomouse WordPress Theme 1.3.5
CẬP NHẬT CSS Igniter Listee WordPress Theme 1.6.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Vidiho Pro Theme 1.4.4
CẬP NHẬT CSS Igniter Noozbeat WordPress Theme 1.3.2
CẬP NHẬT CSS Igniter Oikia WordPress Theme 1.8.1
CẬP NHẬT CSS Igniter Oscillator WordPress Theme 1.5.3
CẬP NHẬT CSS Igniter Oxium WordPress Theme 1.3.3
CẬP NHẬT Formidable Forms – MailPoet Newsletters 1.02
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Search 4.7.0
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.2.8
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 6.3.312
CẬP NHẬT WP Mail SMTP Pro 3.5.1
CẬP NHẬT Gift Wrapper for WooCommerce 4.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS Gradebook 3.2.0
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.10.3
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.5.3
CẬP NHẬT Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme 3.15.7
CẬP NHẬT Ultimate Member WordPress Plugin 2.4.2
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.8
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.6.0
CẬP NHẬT GeoDirectory Social Importer 2.2.2
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 4.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.12.3
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.5.0
CẬP NHẬT Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme 5.3.2
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22.4
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.3.14
CẬP NHẬT Nouveau – Multi-Purpose Retina WordPress Theme 4.4
CẬP NHẬT Media Grid – Overlay Manager Add-on 2.0.10
CẬP NHẬT WP Project Manager Pro – Business 2.6.0
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder 1.7.5.2
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.5.2.1.4.1
CẬP NHẬT WooCommerce Groups for WooCommerce 1.29.0
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 3.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 68.1
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.2.0

Trả lời