Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 17/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.43.1
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.0
CẬP NHẬT Directories Pro plugin for WordPress 1.3.91
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 4.0-beta2
CẬP NHẬT Newsomatic – Automatic News Post Generator Plugin for WordPress 3.2.0.1
CẬP NHẬT Blacksilver | Photography Theme for WordPress 8.8.9
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.64
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 18.0.0
CẬP NHẬT MyThemeShop WP Quiz Pro 2.1.10
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.6
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.9
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.0.0.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Terms Of Service 1.4.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.9
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.6.1
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.0
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.6.1
CẬP NHẬT Qube – Responsive Multi-Purpose Theme 1.1.6
CẬP NHẬT Oshine – Multipurpose Creative Theme 7.0.5
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.2.3
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.0.11
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.2.6
CẬP NHẬT Ronneby – High-Performance WordPress Theme 3.3.9
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.7
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.8.6

Trả lời