Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/09/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.5.1
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.4.2
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.5.1
CẬP NHẬT Cost Calculator by BoldThemes 2.3.8
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.1.2
CẬP NHẬT Ninja Popups – Popup Plugin for WordPress 4.7.7
CẬP NHẬT WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts 2.4.5
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 5.0.6
CẬP NHẬT Booster Plus for WooCommerce 5.6.3
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Order Delivery 2.2.2
CẬP NHẬT MailChimp for WooCommerce Memberships 1.4.1
CẬP NHẬT Teams for WooCommerce Memberships 1.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce GoCardless 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway 2.11.6
CẬP NHẬT WooCommerce Memberships 1.23.1
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.6.3.1.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Smart Coupons 6.1.1
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.10
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 5.0.9
CẬP NHẬT WooCommerce Wallet 2.11
CẬP NHẬT ARPrice – Responsive WordPress Pricing Table Plugin 4.0.2
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.9
CẬP NHẬT Salient – Responsive Multi-Purpose Theme 15.0.3
CẬP NHẬT Residence Real Estate WordPress Theme 4.5.1
CẬP NHẬT MainWP Article Uploader 4.0.2
CẬP NHẬT MainWP Code Snippets 4.0.2
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Tooltips 1.1.20
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 3.0.4
CẬP NHẬT WooCommerce API Manager 2.4.5
CẬP NHẬT WooCommerce Authorize.Net CIM 3.7.4
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.7.1
CẬP NHẬT WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium 1.6.5
CẬP NHẬT Give – Razorpay Gateway 1.5.0
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.9.4
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.6.3.1.6.2
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 5.7.4
CẬP NHẬT GravityView – Maps 1.7.7
CẬP NHẬT Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme 1.5.8
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.5.8
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.5.1
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.9.7
CẬP NHẬT Calendarista Premium Edition – WordPress appointment booking System 15.0.1
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress

Trả lời