Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 14/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT EventOn CSV Event Importer 1.1.9
CẬP NHẬT WooCommerce Store Credit 4.0.0
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.55.4
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.1.1
CẬP NHẬT Houzez – Real Estate WordPress Theme 2.5.0
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.1.1.1.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Product Table Barn2 2.9.5
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.7.7
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.2.4
CẬP NHẬT IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.7.4.1
CẬP NHẬT Unbound – Business Agency Multipurpose Theme 2.2.0
CẬP NHẬT Web 2.0 Directory plugin for WordPress 2.9.8
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.4
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.28
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.14.2.1
CẬP NHẬT Forstron – Legal Business WordPress Theme 2.0.0
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.37
CẬP NHẬT Envira Gallery – Proofing Addon 2.0.4
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 8.5.0
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.2.02.01
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.2
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.18
CẬP NHẬT WooFunnels Aero Checkout for WooCommerce 3.2.0
CẬP NHẬT ARForms: WordPress Form Builder Plugin 5.7.1
CẬP NHẬT Trendy Travel – Tour, Travel & Travel Agency Theme 5.6

Trả lời