Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 13/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Indeed Ultimate Affiliate Pro 7.7
CẬP NHẬT SEOPress Pro 5.7
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.4.73
CẬP NHẬT Element Pack – Addon for Elementor 6.0.12
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.33
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.4.8
CẬP NHẬT JetBooking For Elementor 2.4.6
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.2.37
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.1
CẬP NHẬT WPMU DEV Hummingbird Pro 3.3.3
CẬP NHẬT Gravity Forms Mailchimp Addon 5.1
CẬP NHẬT PowerPack for Beaver Builder 2.23.2
CẬP NHẬT Gravity Forms Twilio Addon 2.9
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.26.6
CẬP NHẬT Karma – Responsive WordPress Theme 6.2.7
CẬP NHẬT Martfury – WooCommerce Marketplace WordPress Theme 2.8.2
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 12.0.8
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.8.53
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.1.0
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.4
CẬP NHẬT Structure – Construction WordPress Theme 7.1.3

Trả lời