Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 12/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On 2.2.1
CẬP NHẬT Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 9.9.0
CẬP NHẬT Gravity Forms User Registration Addon 4.9.1
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.5.8
CẬP NHẬT EventON Ticket Variations & Options 1.0
CẬP NHẬT MyThemeShop MagXP WordPress Theme 3.2.12
CẬP NHẬT EventOn QR Code 2.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Custom Prices 1.5.8
CẬP NHẬT Profile Builder Pro – WordPress Plugin 3.6.2
CẬP NHẬT WooCommerce Wishlists 2.2.6
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.7.1
CẬP NHẬT Brizy Pro 2.3.19
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 1.9.13
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 4.12.4
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Content 2.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Dynamic Pricing 3.1.27
CẬP NHẬT WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons 3.3.26
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.6.0
CẬP NHẬT WooCommerce Dropshipping 3.8
CẬP NHẬT Ads Pro Plugin – Multi-Purpose WordPress Advertising Manager 4.43
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.4.0
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Elementor 1.36.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.3
CẬP NHẬT LeadEngine – Multi-Purpose WordPress Theme with Page Builder 3.4
CẬP NHẬT WordPress GDPR 1.9.26
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.52
CẬP NHẬT Leverage – Creative Agency & Portfolio WordPress Theme 2.1.6
CẬP NHẬT Themebox – Digital Products Ecommerce WordPress Theme 1.3.6
CẬP NHẬT ChatBot for WordPress 11.1.0
CẬP NHẬT BoxShop – Responsive WooCommerce WordPress Theme 1.5.8
CẬP NHẬT Classiera – Classified Ads WordPress Theme 4.0.20

Trả lời