Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Elementor PRO WordPress Page Builder + Pro Templates 3.6.5
CẬP NHẬT WooCommerce Shipwire 2.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com XML File Export 2.12.0
CẬP NHẬT WooCommerce USA ePay 2.3.0
CẬP NHẬT ThemeIsle Adrenaline PT WordPress Theme 1.9.2
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.9.4
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.12
CẬP NHẬT WooCommerce Bulk Variation Forms 1.6.9
CẬP NHẬT Themify Builder 5.4.0
CẬP NHẬT Themify Builder Contact 2.2.0
CẬP NHẬT Themify Builder Image Pro 2.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce eWAY 3.4.1
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder Submissions 1.5.2
CẬP NHẬT Lisfinity – Classified Ads WordPress Theme 1.2.9
CẬP NHẬT WooCommerce Multi Currency – Currency Switcher 2.1.34
CẬP NHẬT Real Homes – WordPress Real Estate Theme 3.19.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.2.1
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.14
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 4.9.2.3
CẬP NHẬT Pin = Pinterest Style / Personal Masonry Blog / Front-end Submission 6.0
CẬP NHẬT BeautySpot – WordPress Theme for Beauty Salons 3.5.6
CẬP NHẬT uDesign – Responsive WordPress Theme 4.0.2
CẬP NHẬT Ninja Popups – Popup Plugin for WordPress 4.7.6
CẬP NHẬT FacetWP – Alphabetical Listing 1.3.7
CẬP NHẬT Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.4.7
CẬP NHẬT FacetWP – Color 1.5.4
CẬP NHẬT FacetWP – Map Facet 1.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.71
CẬP NHẬT LearnPress – Certificates 4.0.3
CẬP NHẬT Fancy Product Designer 4.7.7
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.5
CẬP NHẬT WordPress LMS Theme for Online Courses 3.3.5
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.6.3
CẬP NHẬT MyListing – Directory & Listing WordPress Theme 2.9.1
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.1
CẬP NHẬT LearnDash LMS WordPress Plugin 5.1.1
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 3.0.6
CẬP NHẬT Total – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 5.4.1
CẬP NHẬT Oxygen 2.0 – The Visual Website Builder 4.0-beta-2
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.1.67
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.1.7
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.2.1
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.2.2
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.2

Trả lời