Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 11/02/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Lumise Product Designer | WooCommerce WordPress 2.0
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.3.1
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 4.9.9.1
CẬP NHẬT Listify – WordPress Directory Theme 3.0.5
CẬP NHẬT Custom Facebook Feed Pro By Smash Balloon 4.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 23.1
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.5
CẬP NHẬT WooCommerce Product Finder 1.2.21
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.23
CẬP NHẬT Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro 4.7.2
CẬP NHẬT GeneratePress Premium WordPress Plugin 2.1.2
CẬP NHẬT WooCommerce Aweber Newsletter Subscription 3.5.0
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.1.5
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.21
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Converter Widget 1.6.27
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.0.32
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.28
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 1.8.5
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.16
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.5.2
CẬP NHẬT Calendarize it! for WordPress 4.9.992.100152
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.8
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.7
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.4
CẬP NHẬT WooCommerce Deposits – Partial Payments 4.0.12
CẬP NHẬT Woo Import Export 5.9.19
CẬP NHẬT EduMall – Professional LMS Education Center WordPress Theme 2.10.1

Trả lời