Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WooCommerce MSRP Pricing 3.4.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Read Only 1.9.5
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.2.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List Premium 3.4.0
CẬP NHẬT WordPress Multilingual Gravity Forms Multilingual Add-On 1.6.3
CẬP NHẬT WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.11.0
CẬP NHẬT Themify Post Type Builder 1.7.3
CẬP NHẬT WooCommerce Google Product Feed 10.3.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.1.11
CẬP NHẬT WooCommerce RedSys Gateway 17.0.3
CẬP NHẬT Free Gifts for WooCommerce 7.4
CẬP NHẬT WooCommerce Composite Products 8.3.4
CẬP NHẬT Gutentype 100% Gutenberg WordPress Theme for Modern Blog 2.1.2
CẬP NHẬT Education WordPress Theme | Education WP 4.5.7
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.15.9
CẬP NHẬT Page Builder Framework Premium Add-On 2.7.11
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.8
CẬP NHẬT Directory Pro 2.2.9
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 3.9.8
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Conditional Success Redirects 1.1.8
CẬP NHẬT Advanced Ads Pro 2.15.0
CẬP NHẬT EventOn RSVP Events 2.7.6
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.1
CẬP NHẬT EventOn Event Lists: Ext 0.22
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 65.3
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.5.15.2
CẬP NHẬT Ultimate Addons for Beaver Builder 1.34.1
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.1.5.3
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.5
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.0.7.4
CẬP NHẬT SmartMag – Responsive & Retina WordPress Magazine 7.0.1
CẬP NHẬT Advanced Custom Fields Multilingual 1.9.5
CẬP NHẬT Zeen | Next Generation Magazine WordPress Theme 4.1.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0-rc-1.0
CẬP NHẬT WOOF – WooCommerce Products Filter 2.2.6.2

Trả lời