Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.3.2
CẬP NHẬT AutomateWoo – Marketing Automation for WooCommerce 5.5.15
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.2
CẬP NHẬT JetBlog – Blogging Package for Elementor Page Builder 2.3.0
CẬP NHẬT WP Courseware – WordPress LMS Plugin 4.9.0
CẬP NHẬT Junko – Technology Theme for WooCommerce WordPress 1.1.2
CẬP NHẬT The Events Calendar Community Events 4.9.1
CẬP NHẬT The Events Calendar Event Tickets Plus 5.5.1
CẬP NHẬT WooCommerce Dynamic Pricing 3.1.28
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Recommendation Engine 3.2.9
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.23
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.18
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.30
CẬP NHẬT WooCommerce Mix and Match Products 2.0.3
CẬP NHẬT WooCommerce Sales Report Email 1.1.25
CẬP NHẬT Sensei LMS WordPress Plugin 4.4.3.1.2.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Social Login 2.4.10
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.53
CẬP NHẬT Careerfy – Job Board WordPress Theme 9.1.6
CẬP NHẬT Polylang Pro 3.2.4
CẬP NHẬT WooCommerce Square for WooCommerce 3.1.0
CẬP NHẬT WordPress Automatic Plugin 3.56.0
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.17
CẬP NHẬT WPMU DEV WP Smush Pro 3.10.1
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.3
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.0.5

Trả lời