Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 10/01/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT weForms Pro – Business 1.3.17
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.4.97
CẬP NHẬT EventOn Full Cal 2.0.2
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.51
CẬP NHẬT Essentials | Multipurpose WordPress Theme 2.1.3
CẬP NHẬT AccessPress Social Pro 2.2.1
CẬP NHẬT WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.6.1
CẬP NHẬT ThemeIsle Hestia Pro WordPress Theme 3.0.20
CẬP NHẬT LearnDash LMS ConvertKit Integration 1.2.0
CẬP NHẬT Book Your Travel – Online Booking WordPress Theme 8.17.8
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Customer History Premium 1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 28.0
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Shipping 1.1.0
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.7.6
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.3.25
CẬP NHẬT WooCommerce Per Product Shipping 2.3.17
CẬP NHẬT WooCommerce Cart Reports 1.2.11
CẬP NHẬT WooCommerce Distance Rate Shipping 1.0.30
CẬP NHẬT WooCommerce Newsletter Subscription 3.3.5
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 27.2
CẬP NHẬT WooSwatches – Woocommerce Color or Image Variation Swatches 3.4.1
CẬP NHẬT SecuPress Pro 2.2

Trả lời