Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09/06/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Easy Social Share Buttons for WordPress 8.5
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads File Store for Dropbox 2.0.4
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.3.15
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.25
CẬP NHẬT WPMU DEV Defender Pro 3.0.0
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22.1
CẬP NHẬT Electro Electronics Store WooCommerce Theme 3.3.0
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.1.5
CẬP NHẬT JetEngine For Elementor 2.11.10
CẬP NHẬT Lumise Product Designer | WooCommerce WordPress 2.0.2
CẬP NHẬT WooCommerce Simple Auctions 2.0.16
CẬP NHẬT LatePoint – Appointment Booking & Reservation plugin for WordPress 4.4.2
CẬP NHẬT WP A.I Assistant 2.911
CẬP NHẬT WooCommerce Subscriptions 4.4.0
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.4.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.6
CẬP NHẬT WooCommerce Product Enquiry Form 1.2.24
CẬP NHẬT Formidable Forms Pro – WordPress Form Builder Plugin 5.3.2
CẬP NHẬT Amelia – Enterprise-Level Appointment Booking WordPress Plugin 5.0
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 4.0.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.13
CẬP NHẬT MemberPress Developer Tools 1.2.10
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.32
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Easy Passthrough 1.9.14
CẬP NHẬT WordPress Real Media Library – Media Categories / Folders File Manager 4.18.7
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.24
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.0.3
CẬP NHẬT PowerPack Elements for Elementor 2.9.2
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.14
CẬP NHẬT Shoptimizer – Fastest WooCommerce WordPress Themes 2.5.5
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Checkboxes 1.3.5
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.0.22
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.8
CẬP NHẬT LearnDash LMS MailChimp Integration 1.3.0
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.5
CẬP NHẬT Woffice – Intranet/Extranet WordPress Theme 4.2.4
CẬP NHẬT Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme 5.0
CẬP NHẬT Onum – SEO & Marketing Elementor WordPress Theme 1.2.8.3
CẬP NHẬT Hero Menu – Responsive WordPress Mega Menu Plugin 1.16.0
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.7.3

Trả lời