Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 09/05/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Support Board – Chat And Help Desk 3.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.56
CẬP NHẬT WooCommerce Points and Rewards 1.7.8
CẬP NHẬT WooCommerce Brands 1.6.30
CẬP NHẬT WooCommerce Follow-Up Emails 4.9.21
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.4.72
CẬP NHẬT WooCommerce Xero 1.7.42
CẬP NHẬT Sensei with WooCommerce Paid Courses 4.4.0.1.1.1
CẬP NHẬT WooCommerce Drip 1.2.29
CẬP NHẬT Gifting for WooCommerce Subscriptions 2.3.0
CẬP NHẬT B2BKing – The Ultimate WooCommerce B2B & Wholesale Plugin 4.1.66
CẬP NHẬT Soledad – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme 8.1.6
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.2.9
CẬP NHẬT Urna – All-in-one WooCommerce WordPress Theme 2.3.12
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.1
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.2.1
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 1.9.6
CẬP NHẬT Legacy – White label WordPress Admin Theme 9.3
CẬP NHẬT Blade – Responsive Multi-Functional Theme 3.3.8
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 2.20.1
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.3.14
CẬP NHẬT WordPress WooCommerce SEO Premium 14.8
CẬP NHẬT PixelYourSite Pro – Facebook pixel WordPress plugin 9.0.0
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.3.4
CẬP NHẬT Consulting – Business Finance WordPress Theme 6.3.0
CẬP NHẬT Instantify – PWA & Google & Facebook IA for WordPress 6.5
CẬP NHẬT Elessi – WooCommerce AJAX WordPress Theme – RTL support 4.9.2
CẬP NHẬT Charity Foundation 2.7
CẬP NHẬT WP Post Modules for NewsPaper and Magazine Layouts 3.1.0
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.14.5
CẬP NHẬT Booknetic – WordPress Appointment Booking and Scheduling system 3.1.3
CẬP NHẬT Sober – WooCommerce WordPress Theme 3.3.0

Trả lời