Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 08/12/2021

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 4.6.1
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.3.0
CẬP NHẬT TotalPoll Pro – Responsive WordPress Poll Plugin 4.7.1
CẬP NHẬT Woocommerce Multilingual 4.12.3
CẬP NHẬT WordPress Multilingual CMS WordPress Plugin 4.5.2
CẬP NHẬT Elements Kit – All In One Addons for Elementor Page Builder 2.4.1
CẬP NHẬT Kapee – Fashion Store WooCommerce Theme 1.3.16
CẬP NHẬT WhatsApp Chat WordPress 3.1.3
CẬP NHẬT FacetWP – Advanced Filtering for WordPress 3.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Shipping Tracking 30.4
CẬP NHẬT Ewebot – Marketing SEO Digital Agency 2.5.5
CẬP NHẬT FileBird – WordPress Media Library Folders 4.9.6
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.0.8
CẬP NHẬT PrivateContent – Mail Actions Add-on 1.9.2
CẬP NHẬT Super Forms – Drag & Drop Form Builder 5.0.132
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads GetResponse 2.1.6
CẬP NHẬT WPMU DEV Hustle 4.4.10
CẬP NHẬT Admin Columns Pro WordPress Plugin 5.6.4
CẬP NHẬT Thrive Apprentice 3.3
CẬP NHẬT Thrive Architect 3.5
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.6.2
CẬP NHẬT Thrive Comments 2.3
CẬP NHẬT Thrive Headline Optimizer 2.2
CẬP NHẬT Thrive Leads 3.3
CẬP NHẬT Thrive Quiz Builder 3.3
CẬP NHẬT Thrive Ultimatum 3.3
CẬP NHẬT Thrive Theme Builder 3.3
CẬP NHẬT Out-of-the-Box | Dropbox plugin for WordPress 1.20.3
CẬP NHẬT Use-your-Drive | Google Drive Plugin for WordPress 1.18.3
CẬP NHẬT Thrive Ovation 3.3
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.52
CẬP NHẬT Thrive Optimize 2.3
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.0.6
CẬP NHẬT WooCommerce Currency Switcher 2.3.7.3
CẬP NHẬT WooLentor Pro – WooCommerce Page Builder Elementor Addon 1.8.2
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Aweber 2.0.9
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads ConvertKit 1.0.9
CẬP NHẬT Thrive Themes Focusblog WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Ignition WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Luxe WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Minus WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Pressive WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Voice WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Squared WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Performag WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Rise WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Thrive Themes Storied WordPress Theme 2.10
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Recurring Payments 2.11.4
CẬP NHẬT Affiliate Egg – Niche Affiliate Marketing WordPress Plugin 10.3.1
CẬP NHẬT Divi Supreme Pro 4.7.44
CẬP NHẬT PrivateContent – Multilevel Content Plugin 8.0.6
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.4.9

Trả lời