Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/11/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WordPress Admin Theme – WPShapere 6.1.20
CẬP NHẬT All In One SEO PRO WordPress Plugin 4.2.7
CẬP NHẬT Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme 6.5.3
CẬP NHẬT ListingPro – WordPress Directory Theme 2.7.1
CẬP NHẬT XStore – Responsive Multi-Purpose WooCommerce Theme 8.3.6
CẬP NHẬT WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.50
CẬP NHẬT JetPopup For Elementor 1.6.3
CẬP NHẬT Formidable Forms – User Tracking 2.0
CẬP NHẬT Product Vendors for WooCommerce 2.1.68
CẬP NHẬT WooCommerce Returns and Warranty Requests 2.1.0
CẬP NHẬT WooCommerce Royal Mail 2.7.0
CẬP NHẬT WooCommerce Stamps.com API 1.9.0
CẬP NHẬT WooCommerce USPS Shipping Method 4.6.0
CẬP NHẬT WPMU Dev Beehive Pro 3.4.2
CẬP NHẬT BuddyBoss Platform Pro 2.1.6
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.1.2
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.14.1
CẬP NHẬT WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.3.1
CẬP NHẬT WooCommerce Advanced Notifications 1.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Amazon S3 Storage 2.4.0
CẬP NHẬT WooCommerce Box Office 1.1.42
CẬP NHẬT GeoDirectory Ajax Duplicate Alert 2.2.2
CẬP NHẬT WooCommerce Flat Rate Box Shipping 2.2.0
CẬP NHẬT BuddyBoss Theme 2.1.4
CẬP NHẬT WooCommerce Instagram 4.3.1
CẬP NHẬT WooPack for Beaver Builder 1.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce FedEx Shipping Method 3.5.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Nested Forms 1.1.8
CẬP NHẬT Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.9
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Preview Submission 1.3.11
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.12
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms eCommerce Fields 1.2.13
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.32
CẬP NHẬT Custom Twitter Feeds Pro By Smash Balloon 2.0.3
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.6.2
CẬP NHẬT JetProductGallery For Elementor 2.1.8
CẬP NHẬT Ultimate WP GDPR Compliance Toolkit for WordPress 3.9
CẬP NHẬT SmartMag – Responsive & Retina WordPress Magazine 8.5.0
CẬP NHẬT MyThemeShop My WP Mega Menu 1.1.12
CẬP NHẬT User Role Editor Pro 4.63.3
CẬP NHẬT GravityView – Entry Revisions 1.2.1
CẬP NHẬT GravityView – Math 2.1.0.3
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.2.1
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.7.1
CẬP NHẬT WooCommerce Variation Swatches Pro 2.0.12

Trả lời