Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/07/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT Dynamic Content for Elementor 2.6.3
CẬP NHẬT Restrict Content Pro 3.5.18
CẬP NHẬT reCaptcha for WooCommerce 2.36
CẬP NHẬT RnB – WooCommerce Bookings & Rental Plugin 13.0.1
CẬP NHẬT WooCommerce Help Scout 3.5
CẬP NHẬT WPMU DEV Forminator Pro 1.17.1
CẬP NHẬT Classima – Classified Ads WordPress Theme 2.1.8
CẬP NHẬT Store Locator (Google Maps) For WordPress 4.7.26
CẬP NHẬT JobSearch WP Job Board WordPress Plugin 2.1.0
CẬP NHẬT Ad Inserter Pro 2.7.16
CẬP NHẬT JNews – WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.6
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.2
CẬP NHẬT AffiliateWP – WordPress Plugin 2.9.5.1
CẬP NHẬT Ajax Search Pro – Live WordPress Search & Filter Plugin 4.22.3
CẬP NHẬT Asset CleanUp Page Speed Booster PRO 1.2.1.4
CẬP NHẬT Vinkmag – Multi-concept Creative Newspaper News Magazine WordPress Theme 4.4
CẬP NHẬT ShiftCV – Blog Resume Portfolio WordPress 3.0.6
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.8.4
CẬP NHẬT Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.1
CẬP NHẬT BetterDocs Pro 2.1.0
CẬP NHẬT Table Rate Shipping for WooCommerce 4.3.4
CẬP NHẬT SUMO Reward Points 28.0
CẬP NHẬT WooCommerce Recover Abandoned Cart 23.8
CẬP NHẬT Rey – Fashion & Clothing, Furniture 2.3.6
CẬP NHẬT Workreap – Freelance Marketplace WordPress Theme 2.5.6

Trả lời