Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 04/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Questions and Answers Premium 1.3.22
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Terms and Conditions Popup Premium 1.3.5
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Anti-Fraud Premium 1.4.3
CẬP NHẬT YITH Frontend Manager for WooCommerce Premium 1.10.0
CẬP NHẬT YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium 1.7.0
CẬP NHẬT YITH Quick Order Forms for WooCommerce Premium 1.7.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Best Sellers Premium 1.1.30
CẬP NHẬT YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.2.25
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.12.0
CẬP NHẬT YITH FAQ Plugin for WordPress Premium 1.6.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce EU Energy Label Premium 2.0.6
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Quick Export Premium 1.3.10
CẬP NHẬT YITH Live Chat Premium 1.9.0
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.1.9
CẬP NHẬT WooCommerce Upload Files 66.9
CẬP NHẬT WP Staging Pro 4.1.8
CẬP NHẬT ARMember – WordPress Membership Plugin 5.0.2
CẬP NHẬT EventOn – WordPress Event Calendar Plugin 4.0.5
CẬP NHẬT Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.3

Trả lời