Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03/08/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT WPForms – Drag & Drop WordPress Form Builder
CẬP NHẬT WPForms – Stripe 2.6.1
CẬP NHẬT Tutor LMS Pro 2.0.8
CẬP NHẬT AIT Citadela Directory 5.13.6
CẬP NHẬT WooCommerce Bookings 1.15.59
CẬP NHẬT Beaver Builder Professional WordPress Plugin 2.5.5.2
CẬP NHẬT GravityView – Inline Edit 1.6
CẬP NHẬT WooCommerce PDF Watermark 1.4
CẬP NHẬT Gravity Forms WordPress Plugin 2.6.4.3
CẬP NHẬT Master Popups – WordPress Popup Plugin for Email Subscription 3.8.6
CẬP NHẬT Beaver Builder Themer 1.4.2.2
CẬP NHẬT Divi Booster Plugin for WordPress 3.9.2
CẬP NHẬT WooCommerce Customers Manager 28.9
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Currency Converter 2.2.0
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – Social Login 2.5.0
CẬP NHẬT WooCommerce Give Products 1.1.20
CẬP NHẬT WooCommerce Coupon Campaigns 1.1.25
CẬP NHẬT Xtocky – WooCommerce Responsive Theme 2.6
CẬP NHẬT Modern Events Calendar 6.6.4
CẬP NHẬT Network Merchants Payment Gateway for WooCommerce 1.8.0.7
CẬP NHẬT Astra WordPress Theme 3.9.1
CẬP NHẬT EventOn Event Countdown 1.0
CẬP NHẬT FacetWP – Pods Integration 1.2.3
CẬP NHẬT AIT Citadela Pro 5.6.1
CẬP NHẬT Gravity Flow WordPress Plugin 2.8.5
CẬP NHẬT Essential Addons for Elementor – Pro 5.1.6
CẬP NHẬT Gravity View WordPress Plugin 2.14.7
CẬP NHẬT GravityView – A-Z Filters Extension 1.3.1
CẬP NHẬT GravityView – Gravity Forms Calendar 2.0.2
CẬP NHẬT JetWooBuilder For Elementor 2.0.1
CẬP NHẬT Premium Addons Pro for Elementor 2.8.2
CẬP NHẬT Image Map Pro for WordPress – Interactive Image Map Builder 5.6.2
CẬP NHẬT Besa – Elementor Marketplace WooCommerce Theme 2.2.5
CẬP NHẬT WooCommerce Floating Cart 2.6.7
CẬP NHẬT WP Timeline – Responsive Vertical and Horizontal timeline plugin 3.6.1
CẬP NHẬT Puca – Optimized Mobile WooCommerce Theme 2.5.3
CẬP NHẬT NotificationX Pro 2.5.5
CẬP NHẬT Zephyr | Material Design Theme 8.9.1
CẬP NHẬT Impreza – Multi-Purpose WordPress Theme 8.9
CẬP NHẬT Duplicator Pro 4.5.5.2
CẬP NHẬT FooEvents for WooCommerce 1.15.11
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads Per Product Emails 1.1.8
CẬP NHẬT WooCommerce Lottery – WordPress Competitions and Lotteries 2.2.7
CẬP NHẬT JetMenu For Elementor 2.2.1
CẬP NHẬT Easy Digital Downloads – PDF Vouchers 2.2.0
CẬP NHẬT WP-Lister Pro for Amazon by WP Lab 2.2.4
CẬP NHẬT Classiads – Classified Ads WordPress Theme 5.10.8.1
CẬP NHẬT Real Estate 7 – Real Estate WordPress Theme 3.2.8
CẬP NHẬT Mayosis – Digital Marketplace WordPress Theme 3.7.4
CẬP NHẬT Formidable Forms – Digital Signature 3.0
CẬP NHẬT Jetsloth – Gravity Forms Image Choices 1.3.55
CẬP NHẬT WooCommerce Order Status Manager 1.13.4

Trả lời