Danh sách cập nhật & thêm mới ngày 03/03/2022

Hành động Tên sản phẩm Phiên bản mới
CẬP NHẬT YITH Point of Sale for WooCommerce 1.6.0
CẬP NHẬT YITH Auctions for WooCommerce Premium 2.5.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Barcodes and QR Codes Premium 2.4.0
CẬP NHẬT YITH Product Description in Loop for WooCommerce 1.4.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.13.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Request a Quote Premium 3.8.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Product Add-Ons Premium 2.5.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Gift Cards Premium 3.11.2
CẬP NHẬT YITH WooCommerce One-Click Checkout Premium 1.12.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Subscription Premium 2.12.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Watermark Premium 1.5.0
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Membership Premium 1.10.0
CẬP NHẬT TheFox | Responsive Multi-Purpose WordPress Theme 3.9.9.9.62
CẬP NHẬT AnyWhere Elementor Pro WordPress Plugin 2.23
CẬP NHẬT The Team Pro – Team Showcase WordPress Plugin 1.11.0
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Post Content Merge Tags 1.3.4
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.3
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Pricing 1.3.8
CẬP NHẬT Gravity Perks – Gravity Forms Conditional Logic Dates 1.2.1
CẬP NHẬT YITH WooCommerce Recently Viewed Products Premium 2.3.0

Trả lời